Alkohol & Nykterhet

De glömda barnen
VITA Nykter vill uppmärksamma fler på de 385 000 barn som växer upp i hem med riskbruk och/eller missbruk av alkohol. Barn till missbrukare har högre risk att själva utveckla missbruk och det är därför mycket angeläget att uppmärksamma dem och bryta arvet av missbruk. På så vis förebyggs framtida missbruk. Kyrkor och samfund har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och VITA Nykter tycker därför det är viktigt att utveckla förebyggande verktyg som passar i de kristna miljöerna.

Restriktiv alkoholpolitik
VITA Nykter bygger sina ställningstaganden på totalkonsumtionsmodellen som visar att ju mer det dricks desto med alkoholrelaterade negativa konsekvenser blir det i samhället. Det handlar om såväl våld, fysiska skador, alkoholism och behovet av sjukvård. VITA Nykter menar att det därför är viktigt att begränsa såväl tillgången som efterfrågan på alkohol. Alkoholskatt, åldersgränser, reklamregler och monopol är viktiga politiska instrument för att begränsa tillgången och efterfrågan.

Hjälp till missbrukare
VITA Nykter menar att olika former av vård och behandling behövs för att hjälpa den som missbrukar ur sitt missbruk. Missbruk är en belastning för den enskilda individen, anhöriga och samhället och måste därför motverkas. VITA Nykter bygger också sina ställningstaganden på att kyrkor och samfund har stor erfarenhet av att arbete med missbruk och att många individer blivit hjälpta ur missbruk med hjälp av sin tro.

Nykterhet
VITA Nykter stödjer men kräver inte personlig helnykterhet. VITA Nykter menar vidare att kyrkorna är den största alkoholfria miljön i samhället idag och att det är viktigt att det finns helt alkoholfria miljöer. Både glömda barn och nyktra alkoholister kan under perioder av sitt liv behöva den extra trygghet det innebär att veta att de kan gå någonstans där ingen alkohol finns.